ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'מט

ב"ה, ערב חה"ס תשרי, תש"כ

ברוקלין.

למסור לכל אנ"ש בתוככי כל ישראל ברכות זמן שמחתנו, ובהתחלתו מבצע ארבע מינים באופן דופרצת לכל ארבע הסוגים דבני ישראל, לאחד אותם ולהלהיבם לתורה ומצות ופנימיותם, כהוראת רבן של כל ישראל הבעש"ט, שנכנסנו בשנת המאתים להילולא שלו, ויפוצו מעינותיו חוצה וייתי מר מלכא משיחא. חג שמח ולבשורות משמחות,

מנחם שניאורסאהן

ז'מט

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 441.