ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'נו

ב"ה, ז"ך תשרי, תש"כ

ברוקלין.

מר פנחס שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי, וכיון אשר שמא מילתא היא ושייך לגזע רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) תקותי חזקה אשר גזע צור מחצבתו ניכר במעשה ובפועל, ז.א. אשר נוסף על הנהגה הנדרשת מכל אחד ואחד מבני ישראל לדתו ותורתו, הרי בני משפחת הרב עליהם להוסיף ולהדר בזה כמובן, וזכות אבותיהם מסייעתם למלאות גם את זה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

אתענין לדעת אם נשמר מהוריו (או ששמע) ומקרוביו איזה זכרונות ימי קדם, בכתב ידם או רשימות מאחרים, ות"ח על ההודעה בזה.

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

לשאלתו סדר יחוסו במשפחה שניאורסאהן - מהנכון שיברר על אתר באה"ק ת"ו זהות אביו ע"ה עם המובא בס' תולדות משפחת הרב מליאדי - (למ.ש. סלונים) חיים בן פנחס (נפטר בירושלים תרס"ח) בן הר"ר נחום יוסף ושרה רבקה בת הרה"ח וכו' וכו' משה בן רבנו הזקן.

ז'נו

מר פנחס: שניאורסאהן, כפר אתא.