ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ס

ב"ה, ל' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ד תשרי הנכתב ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי' לידר, ובודאי ימלאו הפרטים החסרים במכתב זה, אם הנ"ל או מי משאר חברי צעירי אגודת חב"ד שמתפקידם הוא.

ויהי רצון שילכו הלוך והוסיף בכל פעולותיהם והרי נכתב המכתב ונשלח המענה ביומין זכאין דחדש תשרי הוא חדש השביעי, אשר כולו (ולא רק הימים טובים שבו) נקרא שביעי, וכפירוש רז"ל, מושבע בכל טוב, וידועים דברי רבותינו נשיאינו, אשר חדש כללי הוא לכל השנה, וממשיכים עניניו בכל ימות השנה.

וכן יהי' בעניניהם של צעירי אגודת חב"ד הכללים והפרטים, להמשיך מהברכה והטובה דחדש זה על הימים הבע"ל מתוך שמחה וטוב לבב, ולהוסיף בפעולות טובות, וגם על הזולת להשפיע בזה.

לפלא אפילו על קס"ד דכרטיסי כניסה בתשלום לההתועדויות (אפילו יהי' מינימלי), ובפרט בכחב"ד.

בברכה לבשו"ט מהצלחה בעבוה"ק.

ז'ס

נדפסה (טופס דומה, שנשלח לכמה) בלקו"ש חכ"ד ע' 541 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.