ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'סה

ב"ה, ג' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

האברך יעקב עמנואל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מר"ח חשון, בו כותב מפעולותיו בשטח החינוך ובענינים רוחנים בכלל.

ומובן שבעיקר נעם לי לקרות ע"ד שיעוריו בקבוצת נוער ההולכת ומתרבה בכמות, ובודאי גם באיכות, אף שכמובן זהו מסובך ביותר לראות בעיני בשר, ותקותי חזקה, אף שאינו מזכיר עד"ז, אשר בביאורו י"ג העיקרים וכו' - מנצל כל הזדמנות לקשר הענינים עם מעשה בפועל ועוד יותר - בהנוגע לחיי היום יומים ובפרט שכפס"ד המשנה - המעשה הוא העיקר, שהוא לא רק חלק בפ"ע אלא מוכרח לקיום כל הענין כולו, ועיין ג"כ אגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"א, ומובן ג"כ שהביטוי לעיל, מנצל כל הזדמנות כולל גם לראות ליצור הזדמנות, כיון שהזדמנות הכללית, ז.א. פגישתו עם הקבוצה מספיקה להעמיד הדרישה להוראה בהלכות הצריכות בחיי היום יומי, וק"ל.

וכל הנ"ל אמור ג"כ בהנוגע לביהכ"נ אשר ממשיך שם לאחרי היותו בו בימי המועדים דחודש תשרי, ועל כל האמור קאי פס"ד רז"ל יגעת ומצאת. ובהנוגע להשומעים, אפילו אם נמצא בהם כאלו, המקיימים בפועל אני ישנה בגלותא, בודאי שצודק בהם סיום הכתוב: ולבי ער (להקב"ה תורתו ומצותיו) ונמצא בהם.

ויהי רצון שיוסיף בהנ"ל מתאים לדרישת השעה והסיסמא של שנה העברה וגם דעתה - דופרצת וגו' והרי נתוסף גם הענין דשנת המאתים של הסתלקות הילולא של הבעש"ט, אשר לכשיפוצו מעינותיו חוצה קאתי מר דא מלכא משיחא.

בברכה הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.

ז'סה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 492 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

יעקב עמנואל שי': שוחאט, טורונטו. אגרות נוספות אליו לעיל חי"ג ד'תרנז. לקמן ז'שמה. ז'שפב.