ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ע

ב"ה, י"א מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך קבלתי מכתבו ממוצש"ק עם הפ"נ, שיקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ויהי רצון שתוכן מכתבו הבא - יהי' משמח גם בהנוגע למצב בריאותו.

ובפרט שהרי באים אנו מחדש תשרי הוא חדש השביעי המושבע בכל טוב, והוא כללי לכל השנה, הנה תחול הברכה וההצלחה בכל הענינים שלו הכללים והפרטים גם יחד, בכל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט מתוך הבריאות הנכונה ושוטו"ל,

מ. שניאורסאהן

במש"כ ע"ד הוראת הרופאים לאכול לעתים תכופות ויסתור זה לאריכות בתפלת הבוקר, כי ע"ע נזהר מלטעום לפני התפלה ע"פ הוראה - הנה האכילה הנ"ל במיחוש שכותבו הוא ענין רפואי (למנוע אסיפת מיץ החומצי במעים) ולא מפני הרעבון ואפילו לא לחיזוק הגוף. ועפ"ז - ההיתר מפורש (בשו"ע אדה"ז ספ"ט ס"ה. וראה דברי הפר"ח הובאו במחצה"ש שם) ולהעיר מהכלל, הידוע בט"ז יו"ד ר"ס קי"ז. וקרוב לומר שבודאי מעיקרא לא על כגון זה היתה ההוראה. וליתר שאת - יתיר בשלשה הנהגתו הנ"ל.

במש"כ ע"ד הסכום שנתנו לו וכבר כתב להנותן שלא יקחם וכו' - כיון שכבר עשה מעשה, יחלקם - ע"ד מרז"ל ב"ב קלג, סע"ב - שליש לבית ליובאוויטש שבלונדון, שליש לקופה בקו"ח אשר כאן במחנה ישראל ושליש - לצרכיו הוא, און פארניצען פרייליכערהייט.

ז'ע

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 402 חלקה שם ע' 433 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה יצחק: דובאוו, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תקסד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'רחצ.