ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'עא

ב"ה, י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

כבוד המשתתפים בהתועדות מלוה מלכה,

סעודתא דדוד

מלכא משיחא, במוצש"ק פרשת בראשית

ברא אלקים את

השמים ואת הארץ,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם בהתועדות האמורה בצירוף החלטתם הטובה בת"ת דרבים.

ובפרט על פי פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהנוגע לשבת בראשית ועניניו - "ווי מ'שטעלט זיך אוועק - אזוי גייט דאס", שזה נותן התקוה והבטחון שינהגו במדה טובה זו במשך כל השנה הבע"ל, מתוך שמחה וטוב לבב מתאימים.

ויהי רצון, ע"פ המובא בא"ר או"ח סי' ש' יתרון סעודה זו בהנאת עצם לוז, אשר ממנו יחי' האדם וכו' - אשר תתחדש החיות וההתלהבות בכל עניני תורה ומצות, וגם בחיי היום יומים.

וביחוד שנמצאים אנו בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעל שם טוב, אשר מיסודי תורתו הוא - עבודת השי"ת בשמחה חיות והתלהבות, וסיפרו רבותינו נשיאינו אשר הבעש"ט "האט ליב געהאט ליכטיקייט", ועד כפשוטו, וכידוע הסיפור איך שהבעש"ט ותלמידיו הרבו בנרות במוצש"ק.

בברכה לבשו"ט בהאמור, וכמובן וגם פשוט - לבשו"ט מביסוס והתפתחות המוסד הק' ת"ת בית יוסף ישיבת ליובאוויטש אשר במחנם הט'.

ז'עא

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 190 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

על פי פתגם: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'שי. חי"ד ד'תשסא, ובהנסמן בהערות שם.

חי"ח ו'תתקסג.

במחנם: טורנטו. ראה אגרת הבאה.