ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'עב

ב"ה, י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת ת"ת בית יוסף ישיבה ליובאוויטש

אשר בטרנטה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל הפ"כ מס' ל"ט.

ולסיומו, בקשת הוראות בענין המקוה.

ברור, אשר ענין מקוה נעלה הוא ביותר וביותר. וכיון שנמצאת היא בבנין הת"ת ישיבת ליובאוויטש וגם נתפרסמה בשם ליובאוויטשער מקוה, מובן שיש להשתדל ככל הדרוש שלא רק יסודר הכל בתקונה, ככתוב בהפ"כ, אלא שעוד תתפתח וכו', ויתרבה מספר המבקרות כהנה וכהנה.

והרי מכבר עברו תקופת ההתחלה בזה, שרק התחלות קשות, ובפרט בענין כהנ"ל שזכות הרבות מסייעתם.

ולהעיר ולהאיר עד כמה התענינו בזה רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונפלא הענין - שאפילו אלו מהם שמכמה טעמים לא רצו לפסוק דינים ועד כדי כך, אפילו כשהי' הכרח לפסוק דין, מסרו הנוסח לרב שיאמר הוא שכך הוא הדין, יצאו מכלל זה עניני מקוה טהרה, שהתענינו בזה בתשומת לב מיוחדה, שלחו שו"ת, הוראות מפורטות וכו' וכו'.

וע"ד הדרוש והרמז והסוד הרי שייכות בין שני הענינים - כי חינוך על טהרת הקודש בהצלחה, ענין הכי עיקרי בזה, לידת הולד בטהרה ובקדושה. וק"ל.

ויהי רצון שיבשרו טוב בענינים הכללים והפרטים, שהרי באים אנו מחדש תשרי, חדש השביעי המושבע בכל טוב, וכללי הוא לכל השנה, להמשיך הטוב הברכה וההצלחה בכל עניני השנה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.