ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'פג

ב"ה, כ"א מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה יעקב יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאור לעש"ק, בו שואל במ"ש בס' תניא קדישא פרק י"ב, והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כ"כ ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם וכו', ושואל האם תשובה מאהבה מועילה לענין זה להחשב כאילו לא עבר מעולם.

בגוף שאלתו, מבואר במס' יומא פ"ו סוף ע"א, דתשובה מאהבה עוקר עונו מתחלתו, אבל בהנוגע למ"ש בתניא, יש בזה מקום עיון, שהרי מדגיש שם שלא נקרא עליו שם רשע אפילו רגע אחד כל ימיו, כן מבואר שם פרק א', ואם אח"כ עשה תשובה נקרא צדיק גמור.

שלכן למרות שדוחק קצת בסגנון, לומד הנני פירוש הנאמר בתניא ריש פרק י"ב, שהכוונה, שמעמד ומצב הבינוני הוא באופן כזה, שאינו שייך לעבירה לא בעתיד ולא בעבר, ואף שאפשר שבעבר הי' במצב אחר, הרי נשתנה בינתים ע"י עבודתו ופעולותיו וכו'.

ועפי"ז מתורץ ג"כ האמור בתניא ר"פ י"ד: שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, ז.א. אפילו רשע גמור ביכולת כל האמור שהרי אין לך דבר העומד בפני התשובה, ויכול לשוב באופן כזה שלא יהי' שייך לכל הענינים המנוים בפרק י"ב.

אף שאין מזכיר עד"ז תקותי, שניצל הענינים והאפשריות דחדש תשרי ובפרט שהוא נקרא חדש השביעי מושבע בכל טוב וכדרז"ל במד"ר במקומו על הפסוק.

ויהי רצון שכיון שהוא גם חדש הכללי לכל השנה, הנה תומשך הברכה בכל הענינים הפרטים וגם הכללים גם יחד, ובהם גם הפצת המעינות עד שיגיעו גם חוצה, ובפרט אשר השנה, היא שנת המאתים להסתלקות ההילולא של הבעל שם טוב אשר לכשיפוצו מעינותיו חוצה, קאתי מר, דא מלכא משיחא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'פג

מו"ה יעקב יצחק: האמניק, אוק פארק. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ח ו'תשסז.