ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'פח

ב"ה, כ"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב מ"ח, והקודמיו.

ת"ח ת"ח על הבשורה טובה מסידור הענין דאחב"י מספרד, ויהי רצון שתהי' זו התחלה טובה לקירוב הלבבות באופן דהלוך הוסיף הלוך ואור עד לקיום היעוד, ועשיתי אותם לגוי אחד וגו' ועבדי דוד מלך עליהם, בביאת משיח צדקנו בב"א.

ומענין לענין באותו ענין, ע"ד הנחיצות דהתועדות די"ט כסלו הבע"ל וניצולה, וכן הימים שלפני זה ושלאחרי זה להפצת המעינות, וכבר כתבתי בזה גם לועד הכפר, וכיון שנגע בזה במכתבו הוא, וכן בהנוגע ומוכרח להעשות בזה מצד צעירי אגו"ח הנני חוזר על הנקודה, שהכרח הנ"ל וכן בימים שלפני זה ובימי חנוכה שלאחרי זה, ובמילא יש זמן להקיף מספר רב של מושבות בנ"י, ולנחיצות הדבר כתבתי להועד שאעורר המגבית המיוחדת להשתתף בזה בחצי ההוצאות שבהתועדות דכפר חב"ד, ועד"ז בחצי ההוצאות דצעירי אגו"ח במבצע האמור, שמבצע הפצת המעינות בקשר שנת המאתים, ובשנה זו גופא בר"ה לדא"ח אשר הנחילנו אבותינו הקדושים זצוקללה"ה זי"ע והיא תורת הבעש"ט ז"ל (כלשון אגרת הקדש של אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, עיי"ש).

ויהי רצון אשר כנ"ל עי"ז יתקרב הענין דפדה בשלום נפשנו, כמבואר שם, ומגאולה פרטית לגאולה הכללית, כמבואר באגה"ק לרבנו הזקן, שהתחלתה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, וסיומה, יאר ה' פניו אתנו סלה אכי"ר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

כמובן מרשותו וזכותו לפרסם הנ"ל באופן המתאים.

ז'פח

מו"ה ישראל שי': ליבוב, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תשצב. ו'תתקע.

לקמן ז'רצב. ז'שיז. ז'תיד.