ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'צא

ב"ה, כ"ה מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"א מ"ח, בו כותבת מאשר עבר עלי' ואשר לע"ע עדיין לא נשתדכה.

בהנוגע לענינים הבלתי רצוים שהיו בעבר, ידועה הוראת תורתנו תורת חיים, אשר ביד כל אדם ניתן לתקן ולשפר עניניו מכאן ולהבא, ומועילה חרטה אמיתית על העבר ביחד עם קבלה טובה על להבא, ובעניני שידוכין בפרט, שתי נקודות להוסיף בזה.

א) עלי' להחליט בתוקף המתאים, שלכשתנשא, תנהג ביתה כראוי לבת ישראל, שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, בשמירת טהרת המשפחה, שמירת שבת, אכילת כשר וכו' בתוך שאר מצות התורה, והשי"ת הרואה ללבב אשר החליטה באמת וגם תנהג כן, ימציא לה זיווגה המתאים לפני' בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ב) יש להכיר את המציאות כמו שהיא, שאין שלימות בעולם, ולכן אין לחפש ולחטט אחרי חסרונות של אלו שבאים עמהם בהיכירות, ובפרט בהביא בחשבון שגם המחפש אינו בתכלית השלימות וכשמסתכלים בעין יפה על בני ישראל ומשימים לב להעיקר (מדות טובות, הנהגה בדרך הישרה היא דרך התורה והמצוה וכו') אזי בדרך ממילא רואים איך שהטפל דטפל אין צריך לתפוס מקום יותר מערכו וכשהעיקר הוא בשלימות הרי זה מכריע לאמירת הן.

מהנכון אשר לאחרי כל הנ"ל, הנה בכל יום חול בבקר תפריש פרוטות אחדות לצדקה עד שתשתדך ותנשא בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר