ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'צב

ב"ה, כ"ט מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לשאלתם, מה כוונתי בהנוגע לשידוך גיסתו ואחותה תי', בהנוגע לגשת "בעקיפין",

הכוונה פשוטה, להציע לה נכבדות ע"י ידידים ומכירים ולא (ע"י) ההורים והראה הנסיון, שבדרך זו מצליחים יותר, ואפילו כשחושדים שיד ההורים באמצע, בכ"ז מתעלמים מזה, ובפרט כשנזהרים שלא לתת מקום לחשד האמור.

לכתבו הטעמים להעדר הצלחה בשטח חב"ד במחנם הט',

- ידוע האמור דאף דאונס אמיתי רחמנא פטרי' כמאן דעביד לא אמרינן, והרי סו"ס התפקיד להפיץ המעינות חוצה, ואי אפשר להחליף זה בביאורים והסברים, וכשנגשים באופן כזה, ז.א. שאין ברירה ומוכרח הפצת המעינות, הרי בודאי - וכמו שהראה הנסיון בהרבה מסוג מצב כזה - מוצאים כמה דרכים, ומדגיש הנני כמה, הרבה יותר מאופן פעולה אחת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור הכללים והפרטים גם יחד.

ז"ע נתקבל מברקו - פ"נ ונקרא היום על הציון. ובטח יכתוב פרטים בזה.