ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'צג

ב"ה, כ"ט מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ד חשון, בו כותב[ת] מצב הרוח והענינים ב... שאינם משביעים רצון, ולכן עלה בדעתה היא אשר תלמוד בעיר אחרת...

ולפלא סברא כהאמורה, שהרי נתחנכה בבית חסידותי ובסביבה חסידותית, ובודאי שמעה כמה סיפורים בזה מהנהגת רבותינו נשיאינו, ומדברי ימי חייהם, שגם זה הוראה היא, שהרי נצטוינו ללכת בדרכי רבותינו נשיאינו, וידועה המס"נ שלהם והתמסרותם בכלל להטבת מצב בני ובנות ישראל אפילו הרחוקים מהם אם בגשמיות או ברוחניות, שמזה כלל גדול בהנהגת כל אחד ואחת מאתנו בתוך כלל ישראל.

ובהנוגע לענינה אם ככתבה מצב הרוחני אינו משביע רצון, ואחד הטעמים לדעתה, כי מבין התלמידות נמצאות כאלו שבאות מבתים שאינם שומרי תורה ומצות בתכלית וכו', הרי פשוט שאם יתמעט מספר התלמידות הבאות מבתים חרדים, יוגרע המצב ב...

וככל שיתרבה מספר תלמידות חרדיות אלו, יוטב המצב, ובפרט כשכל אחת מהן תעשה לכח פעיל, ובדוגמת דבר האמור להתמימים, נרות להאיר.

המובן מהאמור, שעלי' להסיח דעת לגמרי ע"ד היציאה מסמינר זה, ואדרבה כיון שהרגישה בהגרעון, עלי' לארגן כל התלמידות שהשפעתה עליהן, וכן להשפיע בעקיפין על אלו שאינן בהשפעה ישירה, אשר יחול שינוי לטובה בזה, והרי זכות הרבות מסייעתה.

ומובן וגם פשוט שברשותה ומזכותה לפרסם דברי אלה להתלמידות השייכות לענין זה, וביחד תפעלנה בכיוון האמור, ובודאי אשר השי"ת יצליחן, ובפרט אשר הסמינר הוא מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נשיא ישראל.

המחכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר