ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'צד

ב"ה, כ"ט מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

וכו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק לך, מה שרוצה לתרץ על הענינים שכתבתי במכתבי הקודם, הרי גם הוא הקדים לדבריו, שקשה להשיב על דברים אלו להלכה, ובמ"ש שמשיבים שמשלהם נותנים להם, מובן שאין לזה כל אחיזה בתורה, הן להלכה והן למעשה, מלבד באם רוצים להעלים עין מהמציאות והפעולות אודותם מדברים, שבהם אין כלל ענין משלהם, ואין להאריך בדבר המצער ומבהיל עד כדי כך.

במ"ש שלמעשה גם אצלו חידוש מ"ש ע"ד איסור דק.

- החידוש אינו מצדי, שהרי מפורש הוא בשו"ע הלכה למעשה, ומה חידשתי בזה.

והטענה שיש כבר חזקה כמה שנים, הרי [טענה זו שמעתי גם בשאלת הנסיעה באניות ישראליות] ולא מצאתי לה סמוכין בפוסקים, כ"א ההיפך... "ההצדקה" על כל המצב, הוא כנראה הנאמר במאמר דא"ח (שלע"ע לא נתברר לי מי הוא שאמרו או כתבו, אף שכנראה יש בו גם ענינים מאדמו"ר הזקן) ד"ה ואת האלף ותשע"ה המשל, שדורותנו הם בגדר התעלפות עמוקה ביותר, [ולכן לחשו לבנ"י השם באזנם, ביאת הבעש"ט ששמו ישראל], וההתעלפות גם צד הטוב בה, כי באם היתה איזה הכרה, לא הי' אפשרי לסבול הצער וכו'. וד"ל.

... ויהי רצון שכיון שמתקרבים לחדש כסלו הוא חדש הנסים והגאולה, ודוקא בשמן שאינו מתערב עם שאר משקים, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ושוללים אפילו הענין דפרי החג [ז.א. או"ה כפי שמגינים עליהם בביהמ"ק - ג"כ לא] הנה סו"ס נזכה לקיום היעוד, יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך, והלואי בעגלא דידן ועוד קודם להתחלת חדש האמור.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

... במש"כ שבאגה"ק סוס"ט ולדבקה בה צ"ל בה' - לכאורה: א) לא יעלה יפה ההמשך "דילה" (דקאי על סוכת דוד [או דילי' - דוד]). ב) לעיל מזה מדובר ע"ד עבודת ה' או סוכת דוד, ולא ע"ד לדבקה בה'.

בהוצאות הראשונות של אגה"ק איתא כמו שלפנינו, אלא שאין שם הנ"א. - ונראה דקאי "בה" על סוכת דוד - מל', שכינה וכמרז"ל בכ"מ לדבקה בשכינה. - להעיר (לכללות הענין) מלקו"ת חוקת סג, ד. שם ראה כ, ב.

ז'צד

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'סו, ובהנסמן בהערות שם.

על הענינים שכתבתי: לעיל אגרת ז'סו.

דק.: דקואוליציה.

בשאלת ישראליות: ראה לעיל אגרת ז'מ, ובהנסמן בהערות שם.

ד"ה ואת האלף: נדפס בס' מאמרי אדה"ז בראשית-שמות ע' תיט ובמגדל עז ע' תפד.

הקטע המועתק בזה נדפס במג"ע ע' שנח, והוא חלק מד"ה להבין הקושי' (ראה לקמן).

לא נתברר לי: ראה שם ע' תקד בהערות. ובמגדל עז ע' תפג - בקשר לד"ה ואת האלף ובמגדל עז ע' שנו - בקשר לד"ה להבין הקושי'. ונראה שבכת"י שלפני כ"ק אדמו"ר שליט"א באים שניהם בהמשך אחד, ולכן מסיים ש"יש בו גם ענינים מאדמו"ר הזקן".