ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'צו

[תחלת כסלו, תש"כ]

ת"ח ת"ח על הערתו לשו"ת השיב משה.

כן מאשר הנני קבלת הס' "דובב שפתי ישנים". ולאחרי בקשת סליחתו נצטערתי על שצויין על כמה מכ' שהם להגאון הרגצובי - וכל הרגיל בסגנונו יראה תיכף שאינו...

ז'צו

האגרת היא אל מו"ה משה חיים אפרים בלאך, ונכתבה על גליון מכתבו מיום ה' לסדר חיי שרה (כ"ה מ"ח). אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקפד, ובהנסמן בהערות שם.

חי"ח ו'תרל. לקמן ז'קעא.

וכל הרגיל בסגנונו: בהמשך לזה - לקמן שם.