ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'צט

ב"ה, א' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

האברך לוי שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ח מ"ח, בו כותב אודות השינוי לטובה באיזה מהענינים שכתב אודותם.

ויהי רצון שגם בשאר הענינים יבשר טוב.

ומובן וגם פשוט שכיון שהוא בן ישיבה שעליו להוסיף עוד יותר בלימוד התורה בהתמדה ושקידה והידור בקיום מצותי' שעי"ז יתוסף עוד בברכות השי"ת בהמצטרך.

כיון שמזכיר שנוהג אביו מנהג טוב להפריש לצדקה בויברך דוד, אשר יסודו בכתבי האריז"ל ובכ"מ, בטח ימשיך במנהג טוב האמור גם עתה, שגם זה נכלל בהפרשה לצדקה לפני התפלה, שעיקר ענינה זוהי שמו"ע (וכמבואר בהקדמת רבנו הזקן לסידורו), אלא שיש לומר* להוסיף על האמור גם לפני התחלת כל התפלה. וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'צט

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 292 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. ז'צט

לוי שי': יחזקי', לוד.

*) בפרמ"ג או"ח סוסצ"ב במש"ז ס"ל דצדקה לפני התפלה ה"ה דבאמירת ויברך דוד.

[ולכאורה יש בכלל הנתינה בויברך דוד גם נתינת צדקה לפני התפילה.] אבל ממש"כ אדה"ז בשו"ע שלו ב' הענינים בנפרד (בסי' נא ובסי' צב) משמע דשתי נתינות הן. ובפרט ע"פ כוונת הנתינות (נתבארו בסי' האריז"ל בויברך דוד, ובאגה"ק לאדה"ז ס"ח ובתהלים להצ"צ סי"ז) שהן הפכיות, ואף שדין הנתינה לפני התפלה הובא בשו"ע סו"ס צ"ב - י"ל שזמנה מתאים יותר לפני כל התפלה, והרי פשיטא שאין ענין להפסיק בין גאולה לתפלה (שזהו מתאים לסי' צב) בהפרשה לצדקה, ואכ"מ.