ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קג

ב"ה, ג' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מב' כסלו, בו כותב אודות מצב הדחוק בפרנסה.

וכבר כתבתי לכמה, שבאם היו מתרגלים לבשר טובות ולכתוב מזה לעתים תכופות, היו ממעטים או גם כלל לא לבוא בכתובים בהתקרבות ובהתקשרות ע"י כתיבה על אודות היפך בשו"ט, וק"ל.

ובכל אופן ידועה העצה היעוצה להרבות בצדקה, ועד כמה שלא יהי' קשה, להרבות עכ"פ בפרוטות אחדות יותר, מהרגלו בזה בעבר, ומהזמנים המסוגלים לזה, הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר.

ועוד והוא העיקר להתחזק בבטחון בהשי"ת הזן ומפרנס לכל בטוב בחן ובחסד וברחמים, ובפרט ע"פ המובן בענין דהשגחה פרטית, ונתבאר הענין בתורת החסידות שהוא על כל אחד ואחת ולפרטי פרטיו, וידוע פתגם הנפלא של כ"ק מו"ח אדמו"ר (נדפס בהיום יום, כ"ח חשון) שזהו משלים הכוונה העליונה, עיי"ש, וחוזק בטחון מוסיף עוד יותר בהנ"ל.

ובפרט שנמצאים אנו בחדש כסלו, והשנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעל שם טוב, הנה כל הוספה ביחוד בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שהיא אילנא דחיי דלית תמן לא קושיא ולא העלמות והסתרים, יוסיף עוד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.