ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קיד

ב"ה, י"ד כסלו, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב ישעי' שי'

שלום וברכה!

אחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום ד', בו כותב מעבודתו בקדש לדרוש בכל שבוע בעניני יהדות, ושואל איזה נקודות להדגיש בנוגע לכ"ק אדמו"ר הבעל שם טוב, בפרט שנמצאים אנו בשנת ה- 200 להסתלקות-הילולא שלו.

הנה בכלל תורת הבעש"ט תורה רחבה במאד, ונתבארה באר היטב בתורת חב"ד, שהרי בלשון כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב - תורת חב"ד היא היא תורת הבעש"ט ז"ל (עיין העתק מאגרת קדש זו בתחילת היום יום, וכן במבוא לקונטרס ומעין).

ומה שנוגע ביחוד להדגיש הוא לשלול ולבטל הטעות, שיש מפיצין אותה בשוגג או גם במזיד, שהבעש"ט ח"ו וח"ו הקיל באיזה ענין, אפילו דקדוק קל של דברי סופרים, הס מלהזכיר ולפשיטות הענין, ובפרט לדכוותי' האריכות אך למותר.

וכן ראוי להדגיש בשתי הנקודות דפעולות הבעש"ט, שהתחיל עבודתו בקדש בחינוך קטני בני ישראל, ביחד עם גלוי שיטה עמוקה ביותר ביסודי היהדות והשקפת עולמה. ומוסג"ב העתק מכתבי למתועדים בחג הגאולה די"ט כסלו הבע"ל, שגם בו נגעתי בנקודות האמורות.

בברכה לבשורות טובות וגם בעניניו הפרטיים.

ז'קיד

הרב ישעי': זיו. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ח ו'תתכב.

שנוגע ביחוד להדגיש: ראה גם לעיל אגרת ז'נב, ובהנסמן בהערות שם.