ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קכג

ב"ה, ט"ז כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח להמשתתפים בהתועדות חג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל בכפר חב"ד:

לכל המשתתפים בהתועדות חג הגאולה שליט"א. בשנת המאתים להסתלקות

הבעש"ט ביום הילולא רבא דהמגיד בשעות דגאולת רבנו הזקן, מהתועדות החג אשר פדה בשלום נפשנו, יהי רצון שיצא הכרוז קול גדול ולא פסק ויפעול פעולתו להפיץ המעינות ובאופן דמוסיף ואור ועד לחוצה במעשה בפועל בחיי היום יום וייתי הוי' אחד את מלכא משיחא רועה אחד ויתקבצו ויעשו לגוי אחד בארץ מנהר מצרים עד הנהר הגדול.

לחיים לחיים ולברכה,

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו, ובודאי יודיעו לכאן מכל הנעשה, וכל

המרבה - בידיעות מפורטות - הרי זה משובח.

בכבוד ובברכת החג,

מזכיר