ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קכד

ב"ה, טו"ב כסלו, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל

מדות עסקן רב

פעלים איש המעלה בנש"ק מו"ה יצחק

מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי הקודם, בא הנני על ענין שהזמן גרמא הימים שלפני י"ט כסלו, אשר בלשון רבנו הזקן, הוא יום הילולא רבא דרבנו הקדוש זי"ע ויום גאולת רבנו הזקן, אשר בלשון כ"ק אדמו"ר, אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, הוא החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו.

לעורר עוה"פ ע"ד העבודה בהפצת המעינות חוצה, כלשון הבעש"ט באגה"ק שלו הידועה.

אשר אם על כאו"א שזכה לטעום מתורת החסידות, מוטל חוב (זכות) קדוש זה, עאכו"כ אלו אשר השגחה העליונה חוננה אותם בהשפעה על חוג רחב, שבהנוגע אליהם הדרישה וההכרח הוא פי כמה וכמה.

ובפרט כשהעדר הפעולה בזה, ואפילו כשבסגנון חז"ל כדבעי למיעבד לא עביד, מתפרש בתור הסכם ח"ו להמנגדים ומבלבלים וכו'.

ובהכירי המרץ שלו באם רק ירצה לנצלו במילואו, תקותי חזקה שפעולותיו בשטח האמור תצליחנה להפיץ המעינות ועד לחוצה.

ויהי רצון שבעגלא דידן יקוים היעוד (מתאים למענה מלכא משיחא, אשר באגרת הבעש"ט האמורה) דקאתי מר.

תקותי אשר יסלח לי על בואי בכתובים בהערה האמורה, והעיקר - אשר אתבשר טוב בכל הנ"ל.

בכבוד ובברכה.

ז'קכד

מו"ה יצחק מאיר: לוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'נד, ובהנסמן בהערות שם.