ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קכה

ב"ה, כ' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב כסלו, ואתחיל מהענין הכי מתמיה בו, סעיף ד', בהנוגע להמשך המפעל [אף שקצת לימוד זכות יש, שמתחיל סעיף זה בהתיבות "מחשבות פסולות", ז.א. שמלכתחלה פסל אותם, אלא שהתמי' היא גם על הקס"ד], ובודאי למותר להאריך בדבר הפשוט אודות גודל ההכרח והחיוניות בכל מוסד של חינוך הרוצה להיות על טהרת הקדש, ועוד יותר שההכרח בזה הולך ומתרבה וגדל, אלא שמובן וגם פשוט שביחד עם זה, עליו להשתדל, שלא רק יקטינו אלא אדרבה יגדילו המוסד לכל לראש בכמות, ובמילא מהכמות תבוא סו"ס גם הגדלה באיכות כנהוג בישראל, והרי על ענינים כגון אלו, י"ל הוראת חז"ל יגעת ומצאת, ובפרט שההכרה בהכרח חינוך דתי, הולכת ומתפשטת.

ומכאן לסעיף א' שבמכתבו, בהנוגע למצב דבורו וכו' והוא שייך גם למענה הנ"ל, כוונתי: בטח נשאר אצלו העתק מכתביו לכאן בהנוגע להדבור שלו ומצב רוחו אז, עד שכאילו ח"ו אבדה וכו' וגם אז העלה על הכתב מעין מחשבות האמורות, והנה עתה נוכח, שהמצב הרבה יותר טוב מאשר שיער, והלואי הי' אז חזק בבטחונו, שהשיפור הי' מתקדם יותר וגם גדול יותר, ואין צועקין על העבר, כי אם בהנוגע להבא ובהנוגע לסעיף ד' שבמכתבו.

מהנכון הי' שיתדבר עם אנ"ש הבאים במגע ג"כ עם אותם המשרדים אודותם כותב, ואפשר יוכלו לייעצו בהנוגע לפעולות ההשתדלות.

תקותי, שבדבורי נועם ובאותיות מאירות, מבלי כל הפחדה כלל וכלל, יסביר לזוגתו תחי' שתסיח דעתה לגמרי ממחשבות פסולות האמורות כלשונו במכתבו, ובפרט אשר הזכירו פעולותי' אלו בעת בקשתה להצלחת הטפול הרפואי ורפואתה.

עד עתה נתעכבתי להעיר על הבא לקמן, אבל אינני רואה רשות לעצמי להשתמט מלכתוב עתה עד"ז, והוא במכתבו הקודם הזכיר כמו בדא"ג אשר בנו שי' לומד במוסד פלוני.

- והנה אף כי אין מוכרים לי תנאי הלימוד במוסד שמזכיר, הנה בודאי כפתגם הידוע, צו גוט קען מען שטענדיג צוגעבען, והרי כמה מוסדות חינוך בגיל שלו באה"ק ת"ו ששם לומדים רק לימודי קדש חדורים ביראת שמים, ובהם גם כאלו שחדורים גם אהבת השם, ז.א. חסידותיים, ולכאורה הרי כל עסקן בשטח החינוך עליו לכל לראש להראות דוגמא, שאין להסתפק בחינוך לחצאין ולשליש וכו', ובפרט בהביא בחשבון השפעת הרחוב וכו' וד"ל, והוא ע"ד החילוק בדין בין טופח ע"מ להטפיח לטופח סתם.

תקותי שביום הבהיר י"ט כסלו התועד בסביבה מתאימה, ז.א. שמה שכותב ע"ד התכנית לי"ט כסלו, הביאה בפועל והעיקר באופן שיהי' רישומו ניכר במשך כל השנה, שהרי יום זה הוא ראש השנה לדא"ח (כידוע אגה"ק של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, נדפסה בהיום יום י"ט כסלו), וידוע הדיוק ראש ולא תחלה, כי ממנו המשכות לכל ימי השנה, ע"ד ההמשכה מהראש לכל האברים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'קכה

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 352 וחלקה שם ע' 385.