ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קלח

ב"ה, ימי חנוכה, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות עוסק

בצ"צ ענף

עץ אבות כו' הרש"ז שי'

שלום וברכה!

אף שזמן רב לא קבלתי מכתב מכ' אישית, אבל כמובן שאנ"ש שיחיו כותבים לי בזה מעצמם ובפרט כשהנני דורש בשלומו. ובטח יבין הפליאה מהולה בצער שגרמה לי הידיעה שלפעם הראשונה מהתיסדות כפר חב"ד לא השתתף כ' בהתועדות די"ט כסלו שם. ולמותר להאריך לדכוותי' בגודל ערך הענין בכל הפרטים וחשיבות נוכחיותו בהתועדות דחג הגאולה בכפר חב"ד, בפרט שהענין נוגע להשפעה על הרבים, ובנקודה הפנימית דהפצת המעיינות, ביחוד בשנת סגולה זו, שנת ה- 200 להסתלקות-הילולא של הבעש"ט, כמו שהדגשתי כמה פעמים במכתבי דהאי שתא.

מובן גם כן שאין לי כל ספק שבטח היו סיבות חשובות לזה. אבל בנוגע להזולת - הרי בטבע בני אדם שאינם באים לשאול ביאור ואינם יושבים ומחכים למי שהוא שיבוא ויתרץ קושיותיהם, וברובא דרובא אם אפילו מבארים להם הטעם אינם מקבלים אותו, כי כל אחד בעצמו ממציא ומבאר הטעם מתאים לרוחו והשקפתו.

עוד מובן שאין כוונתי ח"ו להטיף מוסר, ועל אחכו"כ שלא באתי לצערו ח"ו, אבל כיון שבכל ענינים כגון אלו חזקה שיד הלעומת זה (ע"י בנ"א המייעצו) המבלבל באמצע, וכפתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש "לפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות" (הועתק הענין בשלמותו ב"היום יום", כ"ג סיון), אפשר שהי' כן גם במקרה זה וגרם לאי-הופעתו בהתועדות, והרי עלול הלעומת זה להתחפש עוה"פ בלבוש האמור ולבלבל ענינים כגון אלו שבעתיד, שלכן באה כתיבה זו, ותקותי חזקה שאז לא יצליח, ובפרט שזכות הרבים מסייעת לכ' בניצול השפעתו בשטח האמור דהפצת המעיינות.

אכפול ברכתי עוה"פ ואצטרף להמון המברכים את כ' לרגל מלאות לו שבעים שנה, ועל פי המקובל מכ"ק מו"ח אדמו"ר (שאמר שהוא מנהג קדמונים) שמיום מלאות [י"ג שנה יש להבר מצוה שייכות למזמור י"ד דתהלים, וכן בכל שנה כסדר, הנה במלאות] לכ' שבעים שנה, המזמור השייך לו הוא מזמור ע"א, ויהי רצון שיקויימו בו דברי נעים זמירות ישראל - וגם עד זקנה ושיבה אלקים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

מוסג"פ העתק מכתבי שבטח יענין את כ', כיון שהמדובר הוא בענין החנוך.

ז'קלח

הרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'פד, ובהנסמן בהערות שם.