ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קמו

ב"ה, י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

מר יעקב אלחנן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' טבת, בו מתפלא אשר בהתועדות דיום הבשורה והגאולה י"ט כסלו, בכפר חב"ד, לא הוזכר בפומבי בהנוגע לאחב"י אשר וכו' בה בשעה שלכאורה, צריכים היו להתפלל במעמד האמור עליהם וכו'.

וגדלה תמיהתו ביותר, בהיותו בטוח, שרבים מהנוכחים יש להם שם קרובים וכו'.

ופליאתו הראשונה מתורצת בפליאתו השני', כי דוקא מפני האמור היות הענין קשור בנפשם של ראשי המתועדים ואנשי כפר חב"ד בכלל, אשר חרות בנפשם פנימה כל אשר עבר עליהם טרם יציאתם משם, ובפרט אשר רובם ככולם יש להם שם קרובים ביותר הן בגשם והן ברוח, הרי בהתבונן בתכונת נפש האדם אי אפשר להם לצאת ידי חובתם בהענין, באמירת תפלה קצרה או מזמור תהלים וכיו"ב ותיכף לאחרי זה להמשיך בשמחת ההתועדות וכו', כי בכמה סוגים ובפרט בסוג האמור אין האדם שליט ברוחו אפילו באם יחגור מיטב כחותיו בסבת חגיגיות היום שמחת ענינו וכבוד המתועדים, והרי מובן וגם פשוט שאין בענין נפשי ופנימי כהאמור כל מקום לפומביות, ובימים שלפני החג ולאחר החג וגם בחג שלא בעת ההתועדות, בודאי שלא רק נזכרים האנשים, והמצב אשר שם, כי אם עומדים חיים לנגד עיניהם, ובדוגמא זו לנגד עיני רובא דרובא דאנ"ש שיצאו משם, בכ"ז - כי הקשר לשם בתקפו עומד ואדרבה, ועד חי בכ"ז, מכתבי אנ"ש בם מעוררים לשלומם וטובם של הנמצאים שם, מכתבים כתובים בחיות מיוחדת.

מענין לענין באותו ענין, נתבאר בכ"מ אשר כל בנ"י כאיש אחד קומה אחת שלימה, מזה מובן שכמו בהמשל, תוספת חיזוק באבר אחד מהקומה, בדרך ממילא מוסיף כח וחיות בכל האברים, הרי כן הוא ממש בהנמשל ועוד ביתר שאת, שהרי בענינים הרוחנים, המקום אינו מפסיק ופורצים גם חוקים הטבעים של הגשם, שמזה מובן שככל שיוסיף כאו"א כאן בתכ"י בענינים המביאים גאולה כפשוטו לעולם קטן זה האדם, מגבירים האור והטוב, ודוחים את הלעו"ז, יתוסף עי"ז גם שם, לא פחות מאשר ע"י שילוח חבילה וכיו"ב ואדרבה עוד יותר, וכפי כתבו במכתבו אודות הרקע המשפחתי שלו תקותי שאין צריך בראיות, אשר רק התורה ומצותי' הם הן הענינים שביכולתם להגביר האור והטוב שבעולמנו עולם הזה הגשמי וככל שמתגדלת ר"ל המצוקה יגדל ההכרח בהוספה בהנ"ל כהנה וכהנה, וכיון שהכרח הוא בודאי שניתנה היכולת המלאה למלאות דרישת שעה זו, והמוסר השכל בודאי מובן.

בהזדמנות זו, וכיון שהכל בהשגחה פרטית, אעוררו ביחוד על ההכרח הגמור וחובת גברא לקבוע עתים גם בלימוד פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובפרט אשר נמצאים אנו בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעל שם טוב ז"ל, שנת סגולה להפצת מעינותיו שהיא היא תורת החסידות ועד שיגיעו גם חוצה, כאמור באגרת הקדש שלו הידועה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'קמו

מר יעקב אלחנן: פלאי, תל אביב.

לאחב"י אשר: ברוסיה.