ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קמז

ב"ה, י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם בן ציון שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות עלון לחה"ש הבע"ל - בכלל נכון הדבר במאד, אלא שצ"ל מוקדש רק להבעש"ט ז"ל ולא לאלו שקדמו, ואין מערבין ענין בענין, ומוכרח, וכמו שכתבתי זה כ"פ, שיהי' נכתב ומוגה בעוד מועד...

ויהי רצון אשר תהיינה פעולות הנ"ל בתוככי כללות הפעולה דהפצת המעינות חוצה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור ועד לופרצת גו', וגם נראה לעיני בשר ויקוים היעוד דקאתי מר דא מלכא משיחא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'קמז

מו"ה אברהם בן ציון שי': מייזליש, כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ג ד'תרפט.