ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קמח

ב"ה, י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' טבת.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להענינים אודותם כותב.

ובמ"ש שאיננו מצליח ר"ל בשום דבר, - מובן מכמה מקומות בתורתנו תורת חיים, אשר אסור על איש הישראלי לאמר כן, ואפילו לחשוב בתוכן האמור, ומושלל הוא גם משכל הבריא: כיון שיסוד אמונתנו אשר הכל בהשגחה פרטית, ומפי עליון לא תצא הרעות ח"ו, ונוסף על כל האמור ידוע הפסק דין, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. אלא שעל פי המבואר בכמה מקומות, ככל שמתחזקים יותר בענין האמונה והבטחון, ובנקודה התיכונה, אשר, כנ"ל, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, במדה גדולה ובמוקדם יותר, רואים את האמת גם במוחש, ועיין (ע"פ מפתח ענינים אשר לתניא קדישא, הוצאת קה"ת), המבואר בזה בתניא.

וכאן מקום אתי לעוררו על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, אשר שמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ששוים הם לכל נפש, וסגולה לכמה ענינים, וגם להאמור לעיל.

במ"ש אודות הנהגתו של פלוני כו' שאינה משביע רצון כלל ומוכרח לשתוק.

ידוע ורואים במוחש, שכמה אופני השפעה ישנם, ודבור לא תמיד הוא אופן הכי יעיל, ובפרט דבור באופן ישר, וכיון שהודיענו רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, אז א איד ניט ער קען און ניט ער וויל זיין אפגעריסען פון אלקות (בן ישראל אינו יכול ואינו חפץ להיות נפרד מאלקות) ומרומז הנ"ל גם בפסק דין הרמב"ם הלכות גירושין סוף פרק ב', הרי בודאי שישנה איזו דרך להשפיע גם על הנ"ל, אלא שצריך לחפשה, ויגעת ומצאת.

ונקודה כללית בזה, שפעמים רבות הרי הדרך להשפיע יעילה יותר בעקיפין, ע"י ידידים, מאשר באופן ישיר או ע"י קרוביו, ויהי רצון, שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ז'קמח

שהודיענו רבנו הזקן: ראה גם לעיל אגרת ז'נג, ובהנסמן בהערות שם.