ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קנד

ב"ה, ט"ו טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' טבת, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו, ומהשינוים אשר חלו לאחרונה בעניני דת, אשר חזר הוא - בסגנונו - בזמן האחרון אל המקורות, מקור מים חיים תורתנו ומצותי' עליהם נאמר וחי בהם.

שגם מסגנון זה - חזרה אל המקורות - מובן שלאמיתתו של דבר אין בזה ענין של חידוש בעצם, כי אם אדרבה חוזר האדם אל מקומו האמיתי, ולכן בהליכה בדרך האמורה מחיל אל חיל, הרי מזמן לזמן תתחזק הבטחה וההחלטיות להמשיך בזה, ובלבד שלא יתרשם ממלחמת היצר, אשר עלול הוא להשתמש לפתות את האדם בדרכים שונים ומשונים, ולא רק בעניני עבודת ה' אלא אפילו בענינים טובים סתם, שאפילו בלתי דתים מאומות העולם נוהגים בהם, ובכל זה היצר מפתה ומסית, והודיעונו חכמנו ז"ל אשר יוצר האדם נתן לכל אחד כחות להתגבר במלחמה זו ולנצחה, וללכת מחיל אל חיל.

במ"ש אודות הדוחק במצב הכלכלי, - שלכן זקוק הוא לקבלת עזר מאמו תחי' אף שמצבה גם היא דחוק ביותר ועלי' לפרנס ב"ב וכו'.

הנה אינו ברור במכתבו, באיזה מקצוע לומד וכמה זמן עוד נדרש עד שיגמור חוק לימודו, אבל בכלל כפי השמועה כאן, הרי כו"כ הלומדים באותו המוסד, ביחד עם לימודם, ובפרט בשנה ושנתים שלפני הגמר, מתעסקים גם בעניני פרנסה חלקית, כמו נתינת שיעורים פרטים וכיו"ב באופן שאינו נוגע כלל בהזמן הדרוש להם להצליח בלימודיהם, ואפילו עד אז - הנה לימוד מקצוע הרי זה הכנה לסידור מתאים יותר בחיים למשך עשיריות בשנים, ז.א. שהשתדלות ויגיעה במשך זמן הלימוד, הרי זה השקעה המביאה פרי טוב כמה פעמים ככה ובמשך זמן רב, שבודאי שבהשתדלות מצדו תהי' אז היכולת בידו להשביע את אמו תחי' ברוב נחת באופן שתראה פרי טוב בעמלה ובהעזר שעזרה לו ללמוד ולסיים לימודו.

מובן שאין מקום להתנצלות מצדו על שכותב לי, וגם בעתיד ינהג באופן כזה, אלא שתקותי שמכתביו הבאים יבשרו טוב בהענינים האמורים, ובזה לכל לראש מהטבת מצב רוחו ומהתחזקות בבטחונו בהשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית ועד לפרטי פרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר