ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קנז

ב"ה, ט"ו טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מנר השלישי, בו כותב ר"פ מפעולותיו מהשתתפותו בפעולות צעירי אגו"ח ואת"ה בכלל.

ויהי רצון שיוסיף בזה כהנה וכהנה, שהרי הכרח ודרישת השעה היא והובטחנו בכגון דא, יגעת ומצאת, ובפרט שזכות הרבים מסייעתו, וביחוד שהרי נמצאים אנו בשנת המאתים להסתלקות-הילולא של הבעש"ט ז"ל, שנת סגולה להפצת המעינות שהיא היא תורת החסידות.

במ"ש בסיום מכתבו, שכל הנ"ל אין פועל בו בעניניו הפרטים.

הנה כיון שרבנו הזקן כותב, אשר ע"י כל פעולה כהאמורות, נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, בודאי ובודאי שכן הוא במציאות, אלא שמובן מלשונו, נעשים זכים, ז.

א. שעכ"פ איזה פעולה צריכה להיות בשביל לנצל הכשרה הכי מעולה של המוח והלב ואז הצלחת פעולה זו היא אלף פעמים ככה, ובודאי שכן יהי' בהנוגע אליו, ולא יתרשם מפיתוי היצר שרוצה לפעול בו איזה נפילת רוח ח"ו, ומבואר הענין והעצה לזה בכ"מ בדא"ח, ומהם בתניא קדישא כמסומן במפתח ענינים שבסופו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א