ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קסג

ב"ה, כ' טבת, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה הלל

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו המהיר, בו כותב אודות מצב בריאותו.

ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה, וכן בשאר הענינים הכללים והפרטים גם יחד.

מאשרים בתודה הקבלה של הספרים, הליכות עולם קטן ושער טהרה, שהו"ל, ולכאורה דין קדימה עכ"פ מכאן ולהבא, בהלכות הצריכות, ושאין אחריהם ספרי לקוטים דבתראי, כוונתי להספר מאיר עיני סופרים וכיו"ב, והרי זכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ז'קסג

מו"ה הלל: מדליה, לידז. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתכב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'שלז.

להספר מאיר עיני סופרים: מאת זקנו הג"ר דובער קרסיק. נדפס על ידו מחדש בלונדון תשכ"א.