ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קסו

ב"ה, כ"ב טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ' טבת ופ"ש.

ונעם לי ביותר לקרות במכתבו מהצלחתו בהשפעתו על ארגוני הצעירים, ויהי רצון אשר הצלחתו עד עתה תעורר בו ובמושפעיו תוספת התאמצות לסיוע במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וע"ד המבואר בטבע בני אדם, מי שיש לי מנה רוצה מאתים, ומי שיש לו מאתים רוצה ארבע מאות, שכמה פעמים ככה צריך להיות בענינים השייכים לרוחניות ולקדושה, ומובן וגם פשוט שהאמור יוסיף בברכות השי"ת גם בעניניו הפרטים.

ובאותו ענין, הרי בעת רצון מזכירו הנני על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וגם לעתיד בל"נ אעשה כן, אבל כפי שמסרתי ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה... רואים במוחש, אשר כשדוחקים את השעה לא תמיד מועיל זה, ואדרבה וכו', ואף שמובן הצער המביא לדחוק את השעה, ואין אדם נתפס על צערו, הרי אין המדובר בענינים של עונש ח"ו, אלא שטבע הסדרים כן הוא, ועד כמה שיש להשתמש במלת טבע בכגון דא, והרי כיון שנתבאר ענין זה בכ"מ איך שאין רצוי לדחוק השעה, בודאי שבכחו של האדם לעשות כן, ובפרט שרואים במוחש אשר דחיקת השעה פעל זה עליו בהעדר השמחה ובמילא גרעון בהמרץ וכו', שהרי זה גם הסברה בטבעי נפש הבהמית איך שאין רצוי הענין.

ויהי רצון שבקרוב ממש יבשר טוב, בטוב הנראה והנגלה גם בעניניו הפרטים, ובפרט שצודק בכתבו שזהו נוגע גם לענינים הכללים, וינצל הענין [ד]אתכפיא ושלא לדחוק השעה באופן של הרחבה אמיתית בגו"ר.

ברכה לבשו"ט וכנ"ל בעגלא דידן.

ז'קסו

ובאותו ענין: דוחק הפרנסה. בהמשך לזה - לקמן אגרת ז'דש.