ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קסח

ב"ה, כ"ה טבת, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי' דמיאל

שלום וברכה!

איני זוכר החשבון מי חייב מכתב למי, אבל בכל אופן כיון שזמן רב לא שמעתי ממנו ובינתים הגיעו ועברו ימי חודש כסלו, חודש הנסים והגאולה, ובפרט יום הבהיר י"ט כסלו וממנו תיכף לימי חנוכה, שענינם להוסיף אור משתשקע החמה, על פתח ביתו מבחוץ, והמובן ומכוון בפנימיות הענינים שבזה, אין להסתכל על חשבונות, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכשני יהודים נפגשים - והוא הדין מתכתבים - יש לקוות שתצא מזה תועלת גם להם וגם לאחרים.

עובדא משמחת היא שבכמה חוגים ניכרת התעוררות בקשר עם שנת זכרון זו למלאות מאתים שנה להסתלקות-הילולא של הבעל שם טוב. ובטח עושה כ' כל התלוי בו להפצת המעינות, וכנ"ל, שצריך להיות באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, וינעם לי לקבל ממנו בשורות טובות בזה, וכל המפרט בכגון דא הרי זה משובח. וכמובן שלראש וראשונה כוונתי לתלמידיו ומושפעיו בחוגים השונים שהשפעתו מגעת שם, שתקותי שמתקדמים לא רק בפנימיות אלא גם בחיצוניות, וכדבר משנה, עד מעשה בפועל, והרי אמרו חכמינו ז"ל אל תהי מפליג לכל דבר, ובפרט שלפי כתבו ראה כבר ענינים שבפועל שנשתנו לטוב...

מה שכתב על דבר קונטרסים שיצאו לאור על ידי צעירי אגודת חב"ד כאן, כפי הידוע לי עדיין נמצאים בדפוס, וכשיצא לפועל בודאי שישלחו לו.

ז'קסח

מר... דמיאל: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'נג, ובהנסמן בהערות שם.

וכפתגם: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'קנט, ובהנסמן בהערות שם.