ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קע

ב"ה, כ"ה טבת, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר יוסף שי'

שלום וברכה!

זה כבר נתקבל מכתבו, בו כותב ע"ד התנ"ך שהו"ל בשביל חיילי צה"ל, וזה לא כבר נתקבל גם התנ"ך. והנני בזה להביע לו תשואות חן עבור התשורה החשובה והיקרה הזאת.

בהזדמנות זו רצוני להגיש לו ברכה גם על ההידור שבהוצאה זו, והרי גם זה מיוסד על המקרא ודברי חכמינו ז"ל - זה א-לי ואנוהו - התנאה לפניו במצוות. ואם תמיד כך, על אחת כמה וכמה בדורנו זה, דור יתום, שרבים דנים על התוכן הפנימי מהחיצוניות שבדבר.

ארשה לי להעיר בקשר עם הנ"ל, בפרט אשר אם יסכים להערתי יש מקום

להגשימה בהוצאה רבה, והיא, אשר בודאי ובודאי שכוונת כל מו"ל של ספר-קודש, בפרט תנ"ך בשביל חיילים, וכיו"ב, שהספר ילווה אותם בחייהם לא רק בשבתות וימים טובים, אלא גם - ואדרבה הוא העיקר - בימות החול, זאת אומרת שיהי' הספר שימושי ויתקיים לימים רבים, שזה תלוי בכריכה, בנייר וכו'. וראיתי הנייר של הטופס שנשלח לי שהוא דק ביותר. ואף שכמובן תועלת בזה, שמשום כך אינו תופס כ"כ מקום בכמות, ונוח לקחתו בכיס וכיו"ב, אבל לאידך גיסא הנייר חלש ביותר לעמוד בשימוש יום-יומי, וכמדומה שעלול ג"כ לקבל כתמים בנקל. וראיתי כמה ספרים שנדפסו על נייר דק, אשר בדקות הוא כהנ"ל, אבל חזק יותר.

ויהי רצון אשר ינצל אפשרותו ויכלתו להפיץ היהדות המסורתית בחוגים ההולכים ומתרחבים ומתפשטים, ובלשון נופל על לשון, אשר כותב שהוא פקיד במשרד הבטחון, הרי בידיו ובידי חבריו לחזק ולקדם הבטחון של כל אחד ואחד בצה"ל, בתוככי כלל ישראל, על ידי חיזוק האמונה והבטחון באלקי ישראל, כהוראה הכפולה בתנ"ך - ברוך הגבר אשר יבטח בה' והי' ה' מבטחו, והי' כעץ שתול על מים גו' ככל הברכות המנויות שם.

בכבוד ובברכה.

ז'קע

מר יוסף: דקל, תל אביב.