ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קעח

ב"ה, ב' שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק

יעקב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאור ליום החמישי והקודמיו, ונעם לי לקרות בו בסיומו, אשר נשמעים היהודים במחנו עתה, להבין ההבדל בין ישראל לעמים וכו'.

ויהי רצון אשר תתגדל ההבנה ותתעמק, שהרי שבע הבדלות הן (פסחים קד, א) עד שישיגו גם ההבדלה בין קדש לקדש, והרי השגה בענין, הרי זוהי שייכות עכ"פ בדרך מקיף להענין, ואשרי כל אחד המשתדל בהפצת עניני תורתנו הק' תורת חיים בכל מקום שידו מגעת, ובפרט שזכה ונשמעים דבריו ככתבו.

ומענין לענין באותו ענין, כאשר מתקרבים אנו ליו"ד שבט הבע"ל, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח יודע כמה פרטים מחיי בעל ההילולא בעלמא דין, מהנכון שבהסברה מתאימה יספר להם מעבודתו של בעל ההילולא בעניני התורה ומצותי', ועד לסכנת נפשות ממש, שמזה מובן גודל החובה והשתדלות מצד כל אחד הנמצא במקום, שאפשרית מלאה בידו לעשות בזה מבלי כל מפריע וכו'.

ויהי רצון שבכל הנ"ל יבשר טוב מתוך בריאות הגוף ומנוחת הנפש.

בברכה.

ז'קעח

מו"ה יצחק יעקב: נלסון, דאלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'ש. ח"י ג'קמד.