ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קעט

ב"ה, ב' שבט, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

סניף ירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם והדו"חים עם המצורף אליהם.

ויהי רצון שיבשרו טוב בעניני הפצת המעינות חוצה, באופן דמוסיף והולך, והרי זהו ג"כ תוכן הדרישה, יפוצו דוקא.

ובזה כמובן וגם פשוט, בהנוגע להכנה ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נשיא דורנו.

והרי זכות הרבים מסייעתם להצלחה מופלגה בכל האמור, ביחד עם הנקודה שנמצאים אנו בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל.

ויהי רצון שגם בזה תתאחדנה שתי הנקודות, הגבוה גבוה יותר, שזהו ענין הילולא, שהנשמה עולה עוד עלי', ויומשך בהנוגע לפועל עד למטה מטה יותר, למעשה בחיי היום יומי במשך כל השנה, שרובה ימות החול דוקא. וק"ל.

בברכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ז'קעט

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 232 והושלמה ע"פ צילום האגרת.