ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קפ

ב"ה, ג' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו טבת, בו כותב על מה שאירע לפני כחדש ימים, שריפה ל"ע ול"ע, ובחסדי השם יתברך עבר הכל בשלום ואינו יודע מה גרם וכו'.

ולפלא, שהרי במכתבו כתובה גם הסיבה, באיזה שורות לפני זה, וזה לשונו במכתבו, "ולא הנחתי תפילין כבר הרבה שנים בגלל וכו'".

והרי על מצות תפילין אמרו חז"ל, שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, והכוונה בהם, כלשון [מרן] השולחן ערוך, כדי שנזכיר נסים ונפלאות שעשה עמנו וכו', ואשר לו (להשי"ת) הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים.

זאת אומרת שתפילין מזכירים נס, ומזכירים אשר הקדוש ברוך הוא, המושל גם בעולם זה בהנוגע לעניני פרנסה, בריאות וכו' כל אותן הענינים עליהם מבקש ברכה במכתבו האמור.

ולכן תקותי אשר תיכף בקבלת המכתב, יתחיל להניח תפילין בכל יום חול, וכן להתפלל בכל יום ויום, וביום שאין באפשרית לו ללכת לבית הכנסת להתפלל, יתפלל בביתו, ובימות החול לפני הנחת התפילין יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להכתוב לעיל והאמור במכ' וכן את כל ב"ב שי'

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.