ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קפד

[ד' שבט, תש"כ]

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מער"ח שבט, וגם בו אינו מבואר סיבת ההפסק בכתיבה. ומה שמצער עוד יותר - ההפסק בפעולות וביחוד בשיתוף הפעולות דאגו"ח וצעירי אגו"ח. ובפרט שכנראה נפסק תומ"י, כיון שמכתבי הראשון במענה על האמור נשאר בלא מענה תוכני, ורק אישור בלבד.

איני יודע אם מקום כאן לבוא באיחולים בענין האמור אבל כיון שנצטוינו ע"י חז"ל בכו"כ מקומות "עד מאה פעמים" ועדיין לא הגעתי גם לצ"ט, הנני כותב עוה"פ - שיהי' רצון שעכ"פ מכאן ולהבא תחול הזזה ממשית ובאופן דהולך ומוסיף.

והרי מכתבו נכתב בער"ח שבט, אשר בעשירי בחדש הוא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, יה"ר שיבוא זה בפו"מ ובעגלא דידן.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'קפד

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 375.