ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קפז

ב"ה, ז' שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה חיים יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז טבת.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שכשם שכתב הבקשה כן יבשר טוב בזה, ובזה גם מהוספה בלימוד תורת החסידות בתוככי כללות תורתנו תורת חיים, שזה יוסיף בהתעוררות ר"ר של בעל הציון הק', שמסר נפשו על הפצת המעינות חוצה.

ב) לשאלתו במ"ש אשר ועד הוא אחד בחילופי אתוון (זח"ב קלד, א), מבואר בכ"מ, ובארוכה בקובץ ליובאוויטש חוברת י"א, וקוטב הענין אשר אל"ף וא"ו, מתחלפים באותיות אהו"י, וחי"ת עי"ן - באותיות אחה"ע מהגרון, וד' רבתי בד' רגיל, הרמז בחילופים אלו מבואר בארוכה, באמרי בינה שער הק"ש לאדמו"ר האמצעי, ובספרי חסידות שלאחרי זה.

ג) במ"ש בתרגום יונתן, שמות יד, כ"א שעל המטה חקוקים כו' וששה אמהות ומעיר, שהרי רגיל בכ"מ ד' אמהות (שרה רבקה רחל ולאה) ואין קורין אבות ואמהות אלא כו'.

י"ל בפשיטות, אשר בהמטה הוזכרו לאו דוקא האבות כ"א כל שבט ושבט, שלכן הוסיפו גם האם של כאו"א.

מצו"פ העתק מכתבי כללי ליום הילולא יו"ד שבט הבע"ל, ויהי רצון שגם בתוכנו יבשר טוב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'קפז

מו"ה חיים יצחק: וולנר, תל אביב.

ועד הוא אחד: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תח, ובהנסמן בהערות שם.

בקובץ ליובאוויטש: ולעיל ח"ב אגרת רכ.

במ"ש בתרגום יונתן: נתבאר בארוכה בלקו"ש ח"ו ע' 304.