ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קצו

ב"ה, י"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שמעון שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מג' שבט, עם שני הפ"נ המצורפים אליו, שיקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שהוא וכן זוגתו תחי', יעבדו במסירה ונתינה במסגרת פעולות כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר על הציון הק' שלו יזכרו, בהתאם לטובת המוסד והענינים אשר בו, ובודאי שזהו ג"כ טובתם הם, שהרי פעולותיהם הם הצנור והכלים לקבלת ברכות השי"ת ע"י תוספת התעוררות ר"ר מבעל הציון הק'. ובודאי לדכוותי' האריכות בזה אך למותר, ורק להוסיף שאין לך דבר העומד בפני הרצון - כשרוצים באמת.

לפלא שאינו מזכיר ע"ד יום סגולה יום ההילולא, אשר תקותי שהשתתף בזה ובפעילות, ויהי רצון שרישומה של ההתועדות יהי' ניכר בכל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'קצו

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 528 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה שמעון שי': אליטוב, קרית גת. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ז'תקכב, ובהנסמן בהערות שם.