ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'קצח

ב"ה, י"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מנר הרביעי שנתקבל ז"ע (שכנראה נשלח בדואר רגיל), בו כותב אודות האסיר שאינו רוצה להגיש בקשת חנינה, בכדי שלא יחשב הדבר כאילו מודה הוא על עון שחף ממנו.

וכמדומה לי שבכגון דא יכולה הבקשה לבוא מאשתו או מאחד מבני המשפחה, שזהו שולל הפירוש בהגשת בקשה כאילו יש בזה ענין של הודאה.

ובנדון דידן אשר זקוקה המשפחה לפרנסה וכו' - הרי שלילת פירוש האמור מובנת עוד יותר. ונוסף על הנ"ל הרי יש להסביר להאסיר, שבודאי בהיותו בחוץ יהי' בידו להוכיח אשר חף הוא מפשע - בקלות יותר ובמהירות יותר.

בזמנו קבלתי פ"ש מכת"ר ע"י מר... ואף שאין כת"ר כותב דבר בהנוגע לעצמו, תקותי אשר הסדר והשלום אתו, וזכות עבודתו בקדש מיוסדה על אהבת ישראל, אשר ואהבת לרעך כמוך חד הוא עם ואהבת את ה"א, וכידוע פירוש רבנו הזקן בזה, מיוסד בתורת החסידות שהיא היא תורת הבעש"ט ז"ל - תעמוד לו בכל האמור ולהוספה מתוך בריאות הנכונה ומנוחת הנפש והגוף.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ז'קצח

מהעתקה.

פירוש רבנו הזקן: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ו'ד, ובהנסמן בהערות שם. חי"ח ו'תרלג.