ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רא

ב"ה, כ"ג שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יהודה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מאור ליום כ' שבט. ופלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע ליום ההילולא שבודאי השתתף בההתועדות וקבל החלטות טובות שרישומן יהי' ניכר על כל השנה כולה.

במ"ש אודות סידור חגיגת בר מצוה שחלה בט"ו ניסן.

הנה בכל אופן מובן שביום מלאות י"ג שנים צריך להיות איזה ענין של שמחה, ובפרט עפ"י המבואר בזהר חדש פ' בראשית גודל השמחה ביום זה.

ובהנוגע להתועדות שכמה וכמה יוכלו להשתתף בזה, עליו להתיעץ במקום בזה, שהרי תלוי זה בתנאי האישים והמקום.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו.

[ויהי רצון] שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט

ז'רא

מו"ה יהודה: שמוטקין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תתקכז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'רכד. ז'שסח.