ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רד

ב"ה, כ"ה שבט, תש"כ

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים כו'

מו"ה נפתלי שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך ביותר וביותר נתקבל מכתבו שהתחיל לכותבו ביו"ד שבט, יום ההילולא, וכנראה נשלח כו"כ ימים אחרי זה.

ויהי רצון שימשיך לבשר טוב, וכפסק דין רז"ל טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות, ויהי' זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

והרי ודאי שמיו"ד שבט ועד יום שילוח מכתבו ניתוספו כמה ענינים, ובפרט עד יום קבלת מכתבו זה, וביחוד שהשנה הוא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל, והימים בין ההילולא וימי חודש אדר וימי הפורים ולאחריהם, ימים אשר נהפך (בימים ההם בזמן הזה הענינים דלעו"ז) לשמחה וליום טוב כו'.

ויהי רצון שימשיכו מהנ"ל על כל השנה כולה ובכל הענינים שבעולם ע"י שיומשך בכל הענינים שבנפש [וכידוע ענין שהבריאה מתחלקת לעולם שנה נפש], וק"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש ולבשורות טובות בכל הנ"ל.

נ.ב.

במ"ש אודות שושבינין מצד הכלה תי', באם אין בזה מנהגים מיוחדים במשפחתם, כדאי שנוסף על שושבינין זוג נשוי יסובבו את החתן גם אמה תי' עם בעלה שי'.

ידוע ומפורסם אשר מנהגנו אשר החתן תחת חופתו מלובש קיטל, ומפני זה ביוהכ"פ בשנת חתונתו אין לובש קיטל ומתחיל בשנה שלאחרי'.

כן מובן שתחת חופתו וכן בהמנחה שלפני זה בו אומר על חטא, ומהחופה ולהבא צ"ל בתפלתו חגור אבנט. כן בטח ידוע לו המנהג אשר מתירים כל הקשרים שבלבושי החתן (כמו עניבה או שרוך הנעלים וכיו"ב), וכן אין החתן מחזיק בכיסיו עניני כסף, זהב ואבנים טובות וכיו"ב - בזמן הקדושין.

ז'רד

מו"ה נפתלי שי': ראטה, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'קמב, ובהנסמן בהערות שם.

במ"ש אודות שושבינין: בהבא קלמן ראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 75 - 76.