ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רו

[כ"ו שבט, תש"כ]

... כותב ר"פ מהענינים הפעולות וההתועדויות בתוככי אנ"ש וחב"ד, ובודאי ימשיך בזה כסיום וחותם מכתבו.

ויהי רצון שבכל הנ"ל תהי' הליכה מחיל אל חיל ועד לופרצת וגו', ויבשר טוב בזה וכמובן גם בעניניו הפרטים, אשר הא בהא תליא.

והרי נמצאים אנו בער"ח אדר, אשר על כולו נאמר והחדש אשר נהפך (כל ענינים בלתי רצוים) לשמחה וליום טוב, והרי הימים האלו (כשהם) נזכרים (ה"ה גם) ונעשים וק"ל...

ז'רו

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 309.