ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רט

ב"ה, כ"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה חיים יוסף שלמה

שי'

שלום וברכה!

... ובהמצאנו בסמיכות לחודש אדר, שחודש הצלחה הוא לבני ישראל ובכל עניניהם, יהי רצון, שיבשר טוב בכל הענינים אודותם כותב ובענין בריאות הנשמה וגוף גם יחד, כמבואר ג"כ בתורת החסידות וידוע תורת הבעש"ט, אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו, עה"כ כי תראה גו' עזוב תעזוב עמו, עם הגוף דוקא.

בברכה לבשו"ט.

במה שהעיר בב"ק משנה רפ"ח - לתרץ פרש"י דבעבד עברי שמינן, מהערת המעיו"ט ותוס' רעק"א - כ"כ גם בתפארת יעקב על המשניות שם. - ולהעיר על הערתו - א) הרי גם מוכר עצמו יוצא ביובל. ב) המשנה פי' צ"ל שווה לד"ה לרבנן כמו לר"א דס"ל דגם מוכר עצמו הוא רק לשש (קדושין יד, ב). ומה שלפענ"ד בפרש"י - דשולל הפי' דשמין כעבד כנעני - דהרי אין לבנ"י שיווי זה, כיוון דאסור להעבידו עבודת עבד נצטווה עליו טוב לו עמך ועוד. וע"כ פי' כע"ע דוקא, וכהערת (קושית) המעיו"ט - שמין החילוק בין מכירה דפרוטרוט ומכירה בב"א ומנכין זה. וק"ל.

ז'רט

מו"ה חיים יוסף שלמה: גרינוואלד, ירושלים.