ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ריא

ב"ה, ר"ח אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון בנתינת צדקה ביום ההולדת לפני תפלת שחרית ומנחה או ביום שלפניו - כשחל יום ההולדת בש"ק או ביום טוב - לימוד שיעור נוסף הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות. עלי' לתורה ביום ההולדת או בשבת שלפניו ולימוד שלשת השיעורים הקבועים ליום זה - בחומש תהלים ותניא - ביום ההולדת.

ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

בטח יודע הוא משלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא בכל יום, וישמור עליהם מכאן ולהבא.

במש"כ עצה לביטול זמן - ילמוד בע"פ כל הסעיף הראשון בשו"ע או"ח סימן א.

ומזמן לזמן יחזור עליו, כן יהי' בקי בע"פ איזה פרקים משניות ועכ"פ פ"א תניא. ויתייעץ עם המשפיע איזה פרקים.