ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ריג

ב"ה, ה' אדר, תש"כ

ברוקלין.

ועד נשי חב"ד בכפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

במענה למכתבן מי"ט שבט,

בכלל נכונה ההצעה להו"ל חוברת של נשי חב"ד באה"ק ת"ו, ומובן שצריכה להיות באותה השפה המדוברת ע"י רוב נשי ובנות ישראל אשר באה"ק ת"ו, שהרי תכלית ארגון נשי ובנות חב"ד היא לקרב נשי ובנות ישראל מכל החוגים ובאופן דמוסיף והולך.

אלא שכדאי הי' גם כן - מדור בשפה אידית וכן בשפה ערבית זו המדוברת ע"י נשי אחינו ובנות ישראל הספרדיות שעלו ממרוקו וכו'.

אלא שתנאי כפול הוא - שהחומר בשביל החוברת יערך בישוב הדעת ולא בחפזון כלל וכלל, וכיון שכבר הו"ל כאן איזו חוברות, נשי חב"ד דכאן, שבודאי נמצאות אצלן, הרי יוקיל זה עליהן התכנית וההכנה וההוצאה לאור, אף שבודאי ישנם פרטים שצריכים לשנות מהחוברת דכאן מתאים לתנאי אה"ק ת"ו וכו'.

ויהי רצון שחפץ ה' יצליח בידן, להרחיב ארגון נשי ובנות חב"ד, בשתוף פעולה עם שאר מוסדות חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ויהי' זה מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב.

וגודל ערך וחשיבות השתתפות נשי ובנות ישראל, הרי מודגש הוא ג"כ בענין דימי הפורים הבע"ל שהי' נס ע"י אסתר המלכה ומרדכי היהודי, וכסיפורי חז"ל בזה.

בברכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור.