ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רכ

ב"ה, י' אדר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' הרב גדלי' שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מח' אדר,

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא לא ידע הוא וכל או"א מבני המשפחה שליט"א מכל צער ועגמ"נ ואך טוב וחסד ימצאו כל הימים.

ובזה כמובן וגם פשוט שיסתדרו עניני הפרנסה כדבעי באופן של מנוחה וכבוד, ויבשר טוב בהנוגע אליו וכל או"א מהמשפחה שי' בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לו ולכל המשפחה שי'.

נ.ב.

במ"ש אודות התפלה שלאחר הלימוד שנדפס בסידורים - לא ראיתי בתוך אנ"ש שיאמרוה.

בהנוגע לאמירת תחנון בתפלת מנחה, מפורסם מנהגנו לאומרו (לבד, כמובן, באותם הימים המצוינים בסידור מאדה"ז לפני ובא לציון), וע"ד ששמעתי פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהנוגע ליום היאצ"ט שמנהגנו לומר תחנון, שאמר הצמח צדק: ווען איז נאך אזא צייט אויף אויסצובעטין. שעד"ז הוא גם בתפלת מנחה שאמרו רז"ל לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה.

בהנוגע להשם שנוסף - יבררו אצל רב מורה הוראה בסביבתו.

מנהגי י"ב חדש וכן היאצ"ט נדפס בקונטרסי י-יג שבט וב' ניסן.

ז'רכ

הרב גדלי' שי': אקסלרוד.

מכאן ולהבא: אחרי פטירת אביו הרב משה אקסלרוד. ראה גם לקמן אגרת ז'רסה.