ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רכג

ב"ה, י"ב אדר, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה סעדי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' אדר,

ויהי רצון אשר יבשר טוב בענינים הכללים ובענינים הפרטים, אשר הא בהא תליא.

ובפרט אשר נמצאים אנו בחדש אדר, חדש ההצלחה לבני ישראל ועניניהם בטוב הנראה והנגלה, וכידוע המעלה דפורים לגבי חנוכה, (ראה ט"ז לשו"ע או"ח סי' עת"ר סק"ג, הקדמה לשערי אורה) הרי גם בהנ"ל יהי' עד למטה מעשרה טפחים, מנפש ועד בשר.

בברכה לפורים שמח ולבשו"ט מהצלחתו בעבוה"ק באהלי"י

מ. שניאורסאהן

ז'רכג

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 310 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה סעדי': ליברוב, צפרו. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתע, ובהנסמן בהערות שם.