ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רכה

ב"ה, ט"ו אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו עם המצורף אליו,

וברך לקחתי ואשיבנו, אשר יקוים מתאים למ"ש והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, וידוע הפירוש בזה שכשהם נזכרים הרי הם גם ונעשים.

שיהי' אורה ושמחה וששון ויקר, כדרשת רז"ל וגם כפשוטו.

בברכה לבשו"ט מתוך הצלחה מופלגה בעבוה"ק ובאופן דופרצת וגו'

מ. שניאורסאהן

ז'רכה

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 496. טופס דומה נכתב לכמה.