ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רכו

ב"ה, שושן פורים, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר שלום שי' לוין

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מיום ז' באדר והקודמים, ומובן שקראתי בהתענינות מיוחדה מה שכותב על דבר הרחבת רשת בתי הספר, ובעיקר באותו הגיל שאינו נכנס בחינוך חובה הכללי, אף שכמובן מצער המספר הקטן של התלמידים, לעת עתה על כל פנים. וחבל שכנראה לא מצא הענין הד מתאים, והרי בעוד מספר שבועות תקום הבעי' של חדשי החופש הגדול שבקיץ, אשר אז נתוספות כמה שעות של בטלה בחיי הנוער ועד להקטנים ביותר, וכפי השמועה רק אחוז קטן נכנס במחנות קיץ וכיו"ב.

בהתענינות מיוחדה קראתי מה שכותב שהסתדרות המורים תערוך עצרות זכרון לכ"ק אדמו"ר הבעל שם טוב ז"ל. והרי ידוע כי הבעש"ט עוד טרם שנתגלה, היתה ראשית עבודתו בחינוך ילדי ישראל, בהתחלת חינוכם בברכות תודה לבורא עולם ומנהיגו, בעניית ברוך-הוא וברוך-שמו, איהש"ר, וכיו"ב. והרי בשטח החינוך ההוכחה לנכונות השיטה היא שמביאה פירות ופירי פירות בתנאים שונים ואפילו משונים.

ורואים בעליל, שבמשך תקופה של מאתים שנה הקיפה שיטת הבעש"ט מאות ומאות אלפים בישראל מכל החוגים והסוגים. וכאן ראוי לציין שלצערנו ישנם הטועים וחושבים שכאילו הקיל ח"ו הבעש"ט בנוגע למצוות מעשיות. ואצל כמה בא הטעות מאי-ידיעתם פס"ד ברור בדברי חכמינו ז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, והמודגש ג"כ בכמה מקומות בתורת הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו.

בהזדמנות זו רצוני לברר ע"י כ' אם יש יסוד לידיעה המוזרה שהופיעה בעתונות כאן, והיא שכאילו מכניסים בתכנית הלימודים בבתי הספר באה"ק ת"ו לימוד השוואת הדתות אשר בעולם! שאפילו אם תמצא לומר שתהי' ההדגשה שדתיהם שונות כו' הרי גם אז פלא הדבר, כי למה לבלבל מוחות התלמידים והתלמידות בהנוגע לדתי הנוצרים, המושלמים וכיו"ב. ועוד יותר, שכפי נוסח הידיעה הנ"ל הוכנס לימוד האמור אפילו בתכנית בתי הספר החילוניים! בשנים כתיקונם הייתי אומר כי אין לידיעה זו כל יסוד, אבל הרי דוקא בתקופתנו זו מתאים פתגם חכמינו ז"ל אל תהי מפליג לכל דבר. ות"ח מראש אם יש לו ידיעות בזה ויודיעני.

אחת הסיבות להתעכבות המענה שלי הי' ג"כ האסון באגאדיר, ואף על פי שהידיעות האחרונות משם הודיעו על דבר הצלת מספר מסויים מהתלמידים תהלה לא-ל, אבל הרי אפילו נפש אחת בישראל עולם מלא היא, ועל אחת כמה וכמה הרבה מהם. ויהי רצון שלא יהי' לאחינו בני ישראל בכל מקום שהם שום ענינים של עגמת נפש, וינצלו כל הכוחות והאמצעים בעניני טוב הלוך וטוב הלוך ואור.

ובעמדנו למחרת יום הפורים, שעל זה נאמר ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו - שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, וכן בפנימיות הענינים כדרשת חכמינו ז"ל אורה זו תורה וכו', יהי רצון שיהי' כן לכל אחד מאתנו בתוככי כלל ישראל.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

במה שמסיים בסיום מכתבו שמרשה לעצמו לומר וכו' וכל יהודי מאמין חייב להתפלל לשלומו ולהצלחתו וכו', תקותי חזקה שלא חשד בי תנועה הפכית, ובפרט על פי ההדגשה בנקודה זו בשיטת הבעש"ט, היא שיטת החסידות.

והרי גם לצווי הכתוב הוכח תוכיח את עמיתך הוקדם באותו הכתוב עצמו לא תשנא את אחיך בלבבך, ובסמוך לו, בכתוב שלאחריו, ואהבת לרעך כמוך אני ה'.

אלא שאמונתי בהחלט, ולא עוד אלא שלדעתי מיוסד זה גם בשכל הבריא, אשר שלומו והצלחתו של כל אחד ואחד מישראל תלויים בתורתנו הק' הנקראת תורת חיים, מלשון הוראה איך לחיות חיים האמתיים הראויים לשמם, ובקיום המצוות עליהן נאמר וחי בהם. ואם בנוגע לכל אחד הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בנוגע לאלו שיש להם השפעה על חוג וסביבה, וככל שיגדל החוג וההשפעה כן גדול יותר ההכרח והבלעדיות של הקישור שבין שלום והצלחה עם התורה ומצותי'.

ז'רכו

מר... לוין: אגרת נוספת אליו - לעיל ז'קי.

ישנם הטועים: ראה גם לעיל ז'נב, ובהנסמן בהערות שם.

לידיעה המוזרה: ראה גם אגרת הבאה.

האסון באגאדיר: ראה לעיל אגרת ז'ריז.