ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רלג

ב"ה, כ"א אדר, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק

מו"ה מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מח"י אדר.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, וכן את זוגתו תחי' להמצטרך לה מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה ובפרט שהרי נמצאים אנו בחותם וסיום דחדש אדר, אשר על כל החדש כולו נאמר, ונהפוך הוא לשמחה וליו"ט, הנה יהפכו כל הענינים המונעים מעבודת השי"ת לאורה שמחה וששון ויקר וגם כפשוטו של מקרא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

נ.ב.

במ"ש אודות הדרושים הנמצאים בביכל כת"י אצל אחיו הרב שי'

הנה ד"ה שמעתיק, נמצאים באור התורה להצמח צדק, נדפס בפלטבה. ד"ה כי ימכור איש את בתו, דרוש מרבנו הגדול וכו' הוא ג"כ להצ"צ.

אלא שכיון שכותב שהביכל מחזיק שכ"ג דפים, הרי בודאי שישנם שם עוד כו"כ דרושים, ואם אינו קשור בטרחה יתירה, אתענין לקבל ידיעות האפשריות בזה, ות"ח מראש על הטרחה.

ז'רלג

מו"ה מתתי' יחזקאל: גוטמן, יפו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'קפו, ובהנסמן בהערות שם.