ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רמ

ב"ה, כ"ח אדר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלום יהודא ליב

שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך, נתקבל מכתבו מבדר"ח אדר, ונעם לי לקרות בו, אשר לומד דא"ח ברבים, ובעיקר שכמה מהם אברכי ישיבה. ובודאי שלא יסתפק בכמות השומעים דעתה, אלא ישתדל שיתוספו כהנה וכהנה, שהרי נפש אחת מישראל עלי' נאמר שהוא עולם מלא, ובפרט אברך ישיבה שבעתיד הקרוב יבנה בית בישראל, שכל הטבה בו, ובפרט הוספה בלימוד פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, הרי זו הוספה פנימית ועיקרית בביתו שיקים בשעה טובה ומוצלחת, וק"ל.

לשאלתו האם יצרף אליהם החדשים שפנו אליו זה עתה לקבוע גם עמהם לימוד בהנ"ל, - מובן שתלוי זה באפשריות ההתאמה ביניהם וכיו"ב.

לשאלתו באיזה מאמרים ימשיכו, - מובן שצ"ל במאמרים שהם מוגהים היטב. ולכן יהי' זה במאמרים הנדפסים, ובפרט שהרי כמה מהם עם הערות וציונים וכו'.

בברכה לבשו"ט וכן מבריאות אביו שליט"א

מ. שניאורסאהן

נתעכב המשלוח, וז"ע נתקבל מכתבו מכ"א אדר ות"ח על הבשו"ט בהנוגע לאביו שליט"א.

ז'רמ

מו"ה שלום יהודא ליב: גנזבורג, בני ברק.