ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רמא

ב"ה, כ"ט אדר, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק ארוך, נתקבל מכתבה מערב פורים.

ויהי רצון שכיון שניכר בו מצב רוח טוב יותר, הרי תהי' זה התחלה להליכה מחיל אל חיל בזה, ובפרט שהרי חוזק הבטחון מביא לידי מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב, והוא מיסודי תוה"ק, וביחוד ע"פ המבואר בתורת הבעש"ט וחסידות חב"ד.

נעם לי לקרות במכתבה מביקורי' בכפר חב"ד בהסמינר ובית רבקה. ויהי רצון שגם בהאמור ישתפרו הפרטים אודותם כותבת, בתוככי כללות עניני המוסד. וביחוד ע"פ הידוע אשר חינוך הדור הצעיר הוא בדוגמת טפול בגרעין, שכל הוספה בו נגדלת פי כמה, בכמות וכן באיכות, כשיגדל הגרעין ויעשה אילן עושה פירות, שמזה מובן שכל השתדלות כדאית בזה, ואשר משפיעים מלמעלה תוספת כח וסייעתא במיוחד.

במ"ש אודות התכנית לבקר אצל קרובי' בחו"ל, ובטח זהו בהסכמת בעלה שליט"א.

בודאי תקשר זה עם איזה דבר מצוה, המתיר יציאה מאה"ק ת"ו. ויהי רצון שתהי' נסיעתה בשעה טובה ומוצלחת ובאופן טוב ומתוך בריאות הנכונה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך מנוחת הנפש ובריאות הנכונה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ז'רמא

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 360 חלקה בחכ"ד ע' 385 והושלמה ע"פ צילום האגרת.